Maximus versie 1.11, 1.12, 2.0

Oktober 2017 © 2008-2021 J.J. van Horssen

 

Under Construction

 

Maximus is een damprogramma voor het damspel op het 10x10 bord, volgens de internationale spelregels. Voor een beschrijving hiervan zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Dammen.

 

  

Inhoud

 

  1. Betekenis van de Knoppen in het Hoofdscherm
  2. Zetten Invoeren en Terugnemen (en Hint)
  3. Een Partij met Wit of met Zwart Spelen
  4. Meerdere Zetten of een Partij Invoeren
  5. Het Menu
  6. Partijen Mailen, Opslaan, Openen, Verwijderen en Importeren
  7. Een Partij (Automatisch) Analyseren; de Grafiek

 

 

1. Betekenis van de Knoppen in het Hoofdscherm

 

Van links naar rechts:

*      : ga één zet terug in de partij (de klok stopt)

*      : ga één zet vooruit in de partij (de klok stopt)

*      : de denkknop; ga nadenken over een zet (de spelers wisselen van kleur)

*      : de stopknop; stop met nadenken (en speel de beste zet), stop mijmeren, stop klok, enz.

*      : invoermodus aan/uit (zie verder)

*      : de menuknop; open het menu (of sluit Stand Opzetten af)

 

Zolang Maximus aan het nadenken is over een zet is het niet mogelijk om een zet terug of vooruit te doen of het menu te openen. Gebruik desgewenst de stopknop.

 

Tap op het info-icoontje () of op de zoekinformatie daarachter (‘Diepte X Waarde Y  ZZ-ZZ …’) om de grafiek met zoekwaarden of analysewaarden te tonen. De grafiek kan op elk moment in een partij worden opgeroepen, behalve bij het spelen tegen de trainingsniveaus. Zie de Grafiek.

 

 

2. Zetten Invoeren en Terugnemen (en Hint)

 

Voer uw zet in door een stuk te slepen naar een leeg veld (“drag & drop”) of door velden aan te raken. In het laatste geval moet u eerst het stuk aanraken waarmee u wilt zetten, en daarna het veld waar het naartoe moet. De geselecteerde velden worden gemarkeerd met een groene rand. In het geval van meerslag moet u soms kiezen tussen verschillende manieren van slaan. Raak in dat geval ook een of meer van de tussenliggende velden aan. Zodra Maximus voldoende informatie heeft om de zet uniek te bepalen zal de zet op het bord worden uitgevoerd. Dit geldt ook als u een leeg veld aanraakt waar maar één stuk naartoe kan zetten. Als u een stuk of veld aanraakt waarmee of waarnaar niet gezet kan worden, dan zal Maximus alle stukken waarmee gezet kan worden markeren met een rode rand, of in het geval van een verplichte zet de betreffende zet.

U kunt zetten van uzelf en van Maximus terugnemen door op de 'pijl naar links'-knop te tappen als u aan zet bent. U kunt daarna met de 'pijl naar rechts'-knop weer terug naar het laatste moment in de partij, of op het gewenste moment een nieuwe zet (laten) spelen.

U kunt de denkknop ook gebruiken als u een hint wilt voor de zet die u moet doen. U kunt deze zet altijd weer terugnemen en een andere zet doen.

 

 

3. Een Partij met Wit of met Zwart Spelen

 

Een partij met wit begint u eenvoudig door de eerste zet te doen. Maximus zal met een tegenzet reageren. De gespeelde zet wordt op het bord getoond, waarbij de zet gemarkeerd is met groene kaders om de betrokken velden. Zolang Maximus nadenkt brandt er rechtsboven naast de klok een groen lampje.

Om met zwart te spelen drukt u op de menuknop rechts onder het bord. Kies in het menu zonodig eerst Nieuwe Partij en dan Bord Omdraaien. U keert terug naar het hoofdscherm. Druk vervolgens op de denkknop. De spelersnamen van wit en zwart worden omgewisseld en Maximus gaat nadenken over zijn eerste zet.

 

 

4. Meerdere Zetten of een Partij Invoeren

 

Als u meerdere zetten achter elkaar wilt invoeren, bijvoorbeeld een opening die u tegen Maximus wilt spelen, dan drukt u op de invoerknop. In het vergrootglas verschijnt een bordje ten teken dat invoermodus actief is. In deze modus reageert Maximus niet op uw zet(ten) door over een tegenzet te gaan nadenken. U kunt deze modus dus ook gebruiken om een complete partij in te voeren (en te mailen) of als reisdambord of -als de schermgrootte dat toelaat- om tegen iemand anders te spelen.

Door nogmaals op de invoerknop te tappen kunt u weer tegen Maximus gaan spelen.

 

 

5. Het Menu

 

Via de menuknop rechts onder het bord komt u in het hoofdmenu. Dit biedt de volgende opties.

 

Nieuwe partij:

zet het bord in de beginstand, wis de huidige partij, reset de klok en ga terug naar het hoofdscherm.

 

Automatisch Naspelen:

keer terug naar het hoofdscherm en speel de huidige partij automatisch na tot het einde, vanaf de huidige stand. Als u aan het einde van de partij staat dan springt Maximus automatisch naar het begin van de partij. U onderbreekt het naspelen door op de stopknop te tappen.

 

Notatie...:

toon het Notatie-scherm. In dit scherm ziet u de gegevens van de partij en de gedane zetten. De gegevens kunt u wijzigen, met uitzondering van de FEN (een opgezette stand). U kunt bladeren door de zetten in het geval dat deze niet allemaal op het scherm passen. Door op een bepaalde zet te tappen keert u terug naar het hoofdscherm in het betreffende moment van de partij.

U kunt uw partij mailen, in PDN-formaat, door op de E-mail knop te tappen. Ook is het mogelijk partijen te bewaren en weer in te lezen. Tap hiervoor op de Opslag-knop. (zie verder)

 

Bord Omdraaien:

draai het bord (weer) om en keer terug naar het hoofdscherm. U kunt zien dat het bord omgedraaid is aan het veldnummer 1 dat nu rechtsonder getoond wordt.

 

Stand Opzetten:

keer terug naar het hoofdscherm in 'Stand Opzetten'-modus. Alle knoppen behalve de menuknop verdwijnen. Om het bord leeg te maken veegt u met uw vinger over het bord. Vervolgens kunt u velden aanraken en stukken plaatsen, te beginnen met de witte schijven. Als u het te-plaatsen stuk wilt wijzigen dan raakt u meerdere keren achter elkaar hetzelfde veld aan tot het stuk van uw keuze (eventueel een leeg veld) verschijnt.

Om de kleur aan zet te wijzigen raakt u het witte hoekveld aan van de kleur die aan zet moet zijn. In het geval van wit is dit het hoekveld naast 50, in het geval van zwart is dit het hoekveld naast 1. De kleur aan zet wordt getoond door een wit V-tje achter de naam van de speler die aan zet is. Daarachter staat tijdens de partij het zetnummer in de partij.

Wanneer u klaar bent met opzetten dan drukt u weer op de menuknop. De andere knoppen verschijnen weer en u kunt beginnen met spelen. Als u wijzigingen in de stand heeft aangebracht dan wordt de huidige partij gewist. Als u terugkeert zonder wijzigingen aan te brengen dan blijft de partij behouden.

 

Maximus vs Maximus:

laat Maximus tegen zichzelf spelen vanuit de huidige stand, met het huidige niveau. Stop het automatisch spelen door op de stopknop te tappen.

 

Niveau...:

toon het Niveau-scherm. Kies 1 modus van de 4 mogelijkheden:

-         Training Niveau: van Niveau 0 (spelregels; Maximus speelt een willekeurige zet) t/m Niveau VII

-         Seconden Per Zet: 1 seconde per zet speelt normaal gesproken sterker dan Niveau VII

-         Tijdschema: bijvoorbeeld eerst 50 zetten in 10 minuten, daarna 25 in 5 en tenslotte 5 Fischer-seconden per zet erbij tot het eind van de partij. Maximus zal nu proberen zijn tijd beter in te delen dan met een vast aantal seconden per zet.

-         Fischer: volgens het Fischer-systeem met een begintijd en een aantal seconden per gespeelde zet erbij.

Maximus heeft een openingenrepertoire voor de eerste zetten van de partij, dat echter niet gebruikt wordt bij de training niveaus.

 

Klok...:

toon het Klok-scherm, waarin u van beide kleuren de klok kunt instellen. Normaal gesproken heeft u dit scherm niet nodig. Bij het starten van een nieuwe partij of het kiezen van een niveau/modus wordt de klok in de juiste beginstand gezet. Ook worden de kloktijden met uw partij bewaard. Maar indien gewenst kan de stand van de klok hier ingesteld worden.

 

Instellingen...:

toon het Instellingen-scherm. Hierin kunt u de volgende instellingen wijzigen.

-         Uw Naam: voer uw naam in.

-         Taal: wijzig de gekozen taal.

-         Processoren: stel het aantal processoren ("threads") in dat Maximus mag gebruiken. Ga na hoeveel processoren uw smartphone of tablet heeft en stel dit desgewenst in, maar niet op een hoger aantal dan uw apparaat ondersteunt. Hoe meer processoren, hoe sterker Maximus speelt.

-        Transpositie Tabel: de grootte van het stellingengeheugen. Hoe groter de tabel, hoe sterker Maximus speelt. Normaal gesproken is 16 MB voldoende. Dit is ook afhankelijk van de hoeveelheid RAM die uw smartphone of tablet heeft. Experimenteer hier eventueel mee. Als u een geheugen-foutmelding krijgt stel dan een kleinere hoeveelheid geheugen in. Herstart of herinstalleer het programma zonodig.

-         Mijmeren: denken in de tijd van de tegenstander. Als deze optie is geselecteerd dan denkt Maximus ook na in uw tijd. Dit wordt weergegeven in het hoofdscherm door het branden van een geel lampje. Ook dan geldt dat Maximus sterker speelt.

-         Rekeninfo en Hoofdvariant Tonen: toon tijdens het denken (en mijmeren) de zoekdiepte, zoekwaarde en hoofdvariant. Deze wordt niet getoond bij het spelen tegen de training niveaus.

-         Veldnummers Tonen: toon de veldnummers 1 t/m 50 op het bord.

 

Automatische Analyse:

Zie Een Partij (Automatisch) Analyseren.

 

Help...:

toont deze help.

 

 

6. Partijen Mailen, Opslaan, Openen, Verwijderen en Importeren

 

Kies Menu, Notatie... om het Notatie-scherm te openen. Hierin kunt u uw partij mailen door op de E-mail knop te tappen. Of druk op Opslag... om het Opslag-scherm te openen. Hierin kunt u uw partijen beheren. Kies Opslaan om de huidige partij te bewaren. Voer in het dialoogscherm de naam van de partij in en druk op OK. Maximus zal u om bevestiging vragen als er al een partij met deze naam bestaat.

Om een partij in te lezen selecteert u deze in de lijst en drukt vervolgens op Openen. U keert terug naar het Notatie-scherm waarin de gegevens en de zetten van de partij getoond worden.

Om een partij te verwijderen selecteert u deze in de lijst en druk vervolgens op Verwijderen. Maximus zal u eerst om bevestiging vragen voor de partij definitief verwijderd wordt.

Het is aan te raden om partijen die u definitief wilt bewaren ook aan uzelf te mailen.

U kunt ook partijen en standen importeren in Maximus door deze, bijvoorbeeld vanaf een web pagina of uit een e-mail, te kopiëren naar het klembord en vervolgens te plakken in het invoervak in het Import-scherm. Dat bereikt u via de Import-knop in het Notatie-scherm. U kunt een partij invoeren in PDN-formaat of een stand in FEN-formaat. Druk op Importeren om de partij of stand te importeren. Als de partij of stand herkend wordt dan keert u terug naar het Notatie-scherm. Zo niet dan krijgt u een foutmelding en kunt u correcties aanbrengen. Een beschrijving van de formaten vindt u op http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Draughts_Notation.

 

 

7. Een Partij (Automatisch) Analyseren; de Grafiek

 

Als u uw partij wilt analyseren om bijvoorbeeld te kijken waar fouten zijn gemaakt, dan kunt u dit doen door in het Instellingen-scherm zowel de optie 'Mijmeren' als de optie 'Rekeninfo en Hoofdvariant Tonen' te selecteren. Vervolgens gaat u via het Notatie-scherm naar het begin van de partij of naar het moment in de partij dat u wilt analyseren. Maximus gaat "mijmeren" over de huidige stand op het bord, en toont steeds de huidige zoekdiepte, zoekwaarde en hoofdvariant. Door met de pijltjestoetsen zetten terug en vooruit te doen kunt u zien hoe de zoekwaarde verandert. Natuurlijk geldt dat hoe langer u Maximus laat nadenken, hoe betrouwbaarder de zoekwaarde. Zolang u geen zetten invoert en niet op de denkknop drukt blijft de partij ongewijzigd.

U kunt uw partij ook (eerst) automatisch laten analyseren. Kies hiervoor in het menu de optie ‘Automatische Analyse’. Maximus analyseert de partij achterwaarts vanaf de huidige stand tot aan het begin van de partij, of totdat u op de stopknop drukt. Zodoende kunt u makkelijk gedeelten van een partij laten analyseren, of kleinere gedeelten opnieuw met meer bedenktijd. De analysefunctie schakelt automatisch over op speelmodus ‘Seconden Per Zet’, en gebruikt het daar ingestelde aantal seconden om elke zet te analyseren. Als de analyse klaar is dan wordt het analyseverslag getoond via de e-mail interface. In het analyseverslag geeft Maximus voor elke zet waarbij de waardering 0.1 schijf of meer verandert een alternatief, en als de waardering meer dan 0.5 schijf verandert een diagram.

Aan het einde van de analyse wordt ook de analysegrafiek getoond. In de grafiek staan de zetten op de X-as en de waarden op de Y-as. Een waarde van +1 betekent dat wit een voordeel heeft ter waarde van één schijf. Waarden groter dan +10 of kleiner dan -10 worden afgekapt. De rode verticale lijn in de grafiek geeft het huidige moment in de partij aan. Witte vierkanten representeren waarden van standen met wit aan zet, zwarte vierkanten waarden van standen met zwart aan zet. Als u een partij laat analyseren dan worden voor elke stand waarden ingevuld; als u echter een partij speelt (bijvoorbeeld tegen niveau 1 seconde per zet) dan worden alleen waarden ingevuld van de kleur van Maximus.

Als u een partij opslaat (na automatische analyse) dan worden de zoekwaarden (of analysewaarden) bewaard.

 

 

Veel plezier met Maximus!

 

 

Mail uw vragen, opmerkingen en partijen (s.v.p. met vermelding van apparaat en instellingen) aan:

 

janjaapvanhorssen@gmail.com

www.maximusdraughts.org/support